ZBIORNIKI SILOSY PŁYTY DLA ROLNICTWA

Oferowane przez Silo System rozwiązania wpisują się w politykę wsparcia modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.
OFEROWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY DLA GOSPODARSTW ROLNYCH

Nasze działania w sektorze rolniczym obejmują głównie doradztwo, wsparcie i realizację projektów na rzecz producentów rolnych prowadzących chów zwierząt - głównie bydła mlecznego i trzody chlewnej. Projekty mają na celu szybkie dostosowanie produkcji do zmieniających się warunków rynku, w tym do perspektywy wygaśnięcia systemu kwot mlecznych w roku 2015.
Pomagamy spełnić jeden z podstawowych wymogów Unii Europejskiej dotyczących gospodarstw rolno-hodowlanych jest redukcja zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej spowodowanego azotanami pochodzenia rolniczego oraz zapobieganie dalszym tego typu zanieczyszczeniom. Wśród wielu zagrożeń dla środowiska, powstających na terenie gospodarstwa, szczególną uwagę należy zwrócić na odchody zwierzęce w postaci stałej i ciekłej. Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o Nawozach i Nawożeniu (Dz. U. Nr 89 poz. 991) nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz wyposażonych w instalację odprowadzającą wycieki do szczelnych zbiorników.

Nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojówka, gnojowica) należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 6-miesięcznej produkcji tego nawozu (Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2002). Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy rozpoczęli proces dostosowywania gospodarstw do standardów Unii. Jednym z efektów tego działania jest budowa zbiorników na odchody zwierzęce. Każdy wykonany zbiornik potrzebuje dokumentu potwierdzającego jakość jego wykonania, przede wszystkim potwierdzającym jego szczelność.

PONAD 4000 ZBIORNIKÓW WYBUDOWANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Oferujemy systemowe rozwiązania zagospodarowania odchodów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych. W latach 1996-2011 nasza grupa wybudowała ponad 4000 zbiorników na płynne odchody zwierzęce w gospodarstwach rolnych, finansowanych między innymi ze środków Unii Europejskiej, Banku Światowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
- Program PHARE P9312106: 263 zbiorniki
- Program PHARE LSIF PL. 9912-03: 543 zbiorniki
- Program Banku Światowego: 51 zbiorników
- Program SAPARD: ponad 50 zbiorników

Jako pierwsi spełniliśmy najbardziej surowe wymogi Unii Europejskiej dla tego typu obiektów co potwierdzają opinie ekspertów i posiadane referencje wystawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Rozwiązania oferowane przez Silo System takie jak zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, kanały i płyty gnojowe, to ekonomiczny sposób na redukcję kosztów nawożenia przy spełnieniu wszelkich wymaganych prawem norm fitosanitarnych. Dodatkowo oferujemy silosy poziome do składowania i produkcji kiszonki z traw, kukurydzy oraz specjalne silosy do składowania buraków i wysłodków buraczanych.

Każde nowoczesne gospodarstwo rolne powinno być wyposażone w oferowane przez Silo System podstawowe elementy służące do zagospodarowywania odchodów i odpadów powstających przy produkcji rolnej.