// zbiorniki na gnojówkę i odcieki z płyt gnojowych

Jednym z podstawowych wymogów Unii Europejskiej dotyczących gospodarstw rolno-hodowlanych jest redukcja zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej spowodowanego azotanami pochodzenia rolniczego oraz zapobieganie dalszym tego typu zanieczyszczeniom. Wśród wielu zagrożeń dla środowiska, powstających na terenie gospodarstwa, szczególną uwagę należy zwrócić na odchody zwierzęce w postaci stałej i ciekłej. Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o Nawozach i Nawożeniu (Dz. U. Nr 89 poz. 991) nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprze- puszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz wyposażonych w instalację odprowadzającą wycieki do szczelnych zbiorników.

Oferujemy systemowe rozwiązania zagospodarowania odchodów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych. W latach 1996-2005 nasza grupa wybudowała ponad 2000 zbiorników na płynne odchody zwierzęce w gospodarstwach rolnych, finansowanych między innymi ze środków Unii Europejskiej, Banku Światowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

Program PHARE P9312106: 263 zbiorniki
Program PHARE LSIF PL. 9912-03: 543 zbiorniki
Program Banku Światowego: 51 zbiorników
Program SAPARD: ponad 50 zbiorników

Jako pierwsi spełniliśmy najbardziej surowe wymogi Unii Europejskiej dla tego typu obiektów co potwierdzają opinie ekspertów i posiadane referencje wystawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Zbiorniki przekryte

Zaletą zbiorników przekrytych przejazdowych jest możliwość dostosowania ich do obciążenia maszynami i sprzętem rolniczym używanym w gospodarstwie, a tym samym lokowania ich na ciągach komunikacyjnych.

Zbiorniki otwarte

Wykorzystywane są przede wszystkim przy dużej obsadzie zwierząt oraz bezściółkowym systemie utrzymania zwierząt. Istnieje również możliwość przekształcenia dużych zbiorników w biogazownie.

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE:WIĘCEJ REFERENCJI >>>